Cuối kỳ, sau khi cân đối hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra và căn cứ vào biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng để lập tờ khai, kế toán cần thực hiện kết chuyển thuế giá trị gia tăng để tính ra số thuế phải nộp. Ngoài những câu hỏi về phần mềm hóa đơn điện tử, về cách kê khai thuế, về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,… nhiều kế toán còn vướng mắc ở khâu kết chuyển thuế GTGT. Kết chuyển thuế giá trị gia tăng vào cuối kỳ được thực hiện thế nào? Kế toán cần lưu ý điều gì khi kết chuyển thuế GTGT? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau đây.

1. Tính số thuế giá trị gia tăng đầu ra còn phải nộp trong kỳ

Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp trong kỳ được tính như sau:

Số thuế GTGT đầu ra phải nộp = Phát sinh Có TK 3331 – Phát sinh Nợ TK 3331

2. Tính thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ được tính theo công thức sau:

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ = Dư nợ TK 133 ở đầu kỳ + Phát sinh nợ TK 133 trong kỳ – Phát sinh có TK 133 trong kỳ

thuế GTGT

3. Thực hiện bút toán kết chuyển thuế

a. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Thực hiện kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào, số chênh lệch phải nộp.

Ghi: Nợ TK 3331 (Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ); Có TK 133

b. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Thực hiện kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp, số chênh lệch chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.

Ghi: Nợ TK 3331 (Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp); Có TK 133

4. Kiểm tra kết quả việc kết chuyển thuế giá trị gia tăng

a. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331 (Sau khi kết chuyển, không tính bút toán nộp thuế) = Chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng.

b. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào

Số dư Nợ TK 133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Chú ý:

– Nguyên tắc kết chuyển thuế giá trị gia tăng là kết chuyển theo số nhỏ:

Trường hợp 1: (Số dư đầu kỳ TK 133 + Số phát sinh TK 133 trong kỳ) lớn hơn Số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển trong kỳ là TK 3331.

Trường hợp 2: (Số dư đầu kỳ TK 133 + Số phát sinh TK 133 trong kỳ) nhỏ hơn Số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển trong  kỳ là số dư đầu kỳ TK 133 + Số phát sinh TK 133 trong kỳ.

– Căn cứ vào tờ khai thuế hàng tháng kế toán đối chiếu với các chỉ tiêu trên.

– TK 133 được phép cộng dồn số dư.

– TK 3331 không được phép cộng dồn số dư và khi dư bên Có TK 3331 thì phải mang tiền đi nộp ngay vào kho bạc nhà nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

3 Nguyên Tắc Xuất Hóa Đơn Quan Trọng Không Thể Bỏ Qua 

DN Có Thể Sử Dụng Chung Chữ Ký Số Cho Hóa Đơn Điện Tử Không?

5. Mục đích của việc kết chuyển thuế GTGT

Kết chuyển thuế là để đẩy một trong hai tài khoản 1331 hoặc 3331 không còn số dư. Nếu như trong quá trình phát sinh tài khoản đó ghi bên Nợ thì khi đặt bút toán kết chuyển tài khoản đó sẽ ghi bên Có.

Để lấy số tiền đưa vào bút toán kết chuyển, kế toán cần so sánh số tiền thuế tổng hợp được trên tài khoản 133 và 3331, lấy số tiền nào bé hơn đặt vào bút toán kết chuyển.

Sau khi kết chuyển xong cần kiểm tra tính hợp lý của nó bằng cách kiểm tra xem dư nợ tài khoản 133 trên phần mềm kế toán có đúng bằng chỉ tiêu 43 trên phần mềm HTKK hay không, hoặc dư có tài khoản 3331 trong định khoản có khớp với chỉ tiêu 40 trên HTKK hay không. Nếu không cần tìm ra nguyên nhân lệch có thể do hạch toán hoặc do sai ở việc kê khai để có hướng điều chỉnh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *